Výročí: 21. dubna 753 př. n. l. byl založen Řím. Jeho historie je poměrně bizarní

Znáte legendu o založení Říma? Romulus, Remus, vlčice a tak dále? To zdaleka není všechno...
Koloseum
Koloseum
istock.com

reklama

Příběh bojů o moc a majetek předcházející založení dnešního italského hlavního města začíná podle Varra dobytím Tróje Řeky. Hrstce Trójanů, jež vedl polobožský Aeneas, syn bohyně lásky Afrodity a smrtelného Anchise, se podařilo z obsazeného města uprchnout. Strastiplná pouť uprchlíků vedla přes Trákii, Fenicii a Sicílii, aby se nakonec usadili ve městě zvaném Latium. Rodinné a příbuzenské vztahy byly v té době složité a mezi vládci měst nešlo o nic jiného než o uhájení moci a zmnožení majetku.

Prošlo několik generací a dobrých 300 let vlády Aeneových potomků a na scéně se objevují dva bratři jménem Numitar a Amulian, kteří se nedokázali dohodnout na dělbě moci a vlády. Zprvu se zdálo, že Amulian vraždou svého bratra vše vyřešil, ale v tu chvíli zasahuje do příběhu božská moc. Numitar měl totiž dceru Reu Silvii, do níž se zamiloval bůh války Mars, a protože „nehoda není náhoda“, porodila Silvie po čase dvojčata.

Dnešní Řím
Autor: istock.com Dnešní Řím

Když se to Numitar dozvěděl, nechal Silvii uvrhnout do žaláře a přikázal děti utopit v řece Tibeře. Otrok ale příkaz svého pána nesplnil a děti uložil do koše, který nechal na břehu řeky. Další události jsou pro většinu z nás již notoricky známé. Chlapce podle legendy našla vlčice, která se o ně postarala a odkojila je. Méně známou postavou, bez níž by ale příběh nebyl úplný, je pastýř Faustulem. Ten malé chlapce vychoval a dal jim jména Romulus a Remus.

Není Řím bez Romula

Legenda se už bohužel nezmiňuje o tom, jak se chlapci dozvěděli o svém královském a božském původu. Uvádí se jen skutečnost, že se Romulus a Rémus zapojili do úspěšného povstání proti tyranskému Amuliovi a rozhodli se založit nové město. Jejich volba padla na návrší s názvem Palatin. Bratři, podobně jako jejich předci, měli horké hlavy a nedokázali se shodnout ani na tom, jak se nové město bude jmenovat a už vůbec ne na tom, kdo mu bude vládnout. Není tedy divu, že se rozhodli počkat na znamení bohů.

Tím impulsem se měla stát hejna supů, která se v různém čase objevila nad oběma bratry. O nějaké jednoznačnosti boží volby však nemůže být vůbec řeč. Remus nejprve zpozoroval šest supů, kteří začali kroužit nad jeho hlavou. Netrvalo však dlouho a nad Remulem proletělo 12 těchto ptáků. Není tedy divu, že se bratři začali hádat a přít o to, kterému z nich náleží královský titul. Bratrský spor nakonec skončil tragédií. Vyostřil se natolik, že Romulus Réma zabil. Stal se tak prvním vládcem města, které dodnes nese jeho jméno.

Matka vlčice - symbol Říma
Autor: Carole Raddato CC BY-SA 2.0 Matka vlčice - symbol Říma

Pak je tu ještě jedna neméně zajímavá legenda, jež působí o poznání věrohodněji. Mnozí jistě známe frázi uvedenou v knize Alexandra Dumase staršího Pařížští Mohykáni vydané v letech 1854 nebo 1855, kde se několikrát objevuje věta: „Cherchez la femme, pardieu! Cherchez la femme!“ jež v doslovném překladu znamená: „Hledejte ženu, přisámbůh! Hledejte ženu!“

Během doby došlo k drobné úpravě výroku: „Za vším hledej ženu!“ Podle této legendy uprchla po dobytí Tróje početná skupina obyvatel města na lodích. Strastiplná plavba v silných větrech a divokých bouřích zahnala uprchlíky do oblasti zvané Etrurie v ústí řeky Tibery. Ženy měly podle všeho plné zuby dlouhé a nebezpečné plavby, a tak se domluvily a zapálily lodě. Mužům tak nezbylo nic jiného než se usadit a založit město. Jméno novému městu prý dala vůdkyně ženské revolty, jakási Róma.

Julius Caesar - vládce Říma
Autor: Siren-Com CC BY-SA 3.0 Julius Caesar - vládce Říma

Fakta podpořená archeologickým výzkumem

Území věčného města bylo podle seriózních archeologických výzkumů osídleno již během 16. stol. př. n. l. Hovoříme zde o době bronzové. Oblast nazývanou Latia obývali hlavně pastevci, kteří se zdržovali převážně na pahorkatinách. Údolí byla v té době podmáčená a plná močálů a nebyla vhodná pro život. Pozůstatky tohoto osídlení byly nalezeny v místech, které dnes nazýváme Kapitol a Palatin. Oblasti známé jako Eskvilin, Kvirinal a Viminal osídlili až příslušníci kmene Sabinů během 9. stol. př. n. l.

Doklady o splynutí těchto osad s Palatinem pocházejí z 8. století př. n. l. Vzniklo tak nejspíš sídliště městského typu a základ dnešního města Říma. Z této doby pocházejí také tzv. Romulovy chýše. Jedná se o díry vyplněné světlejší hlínou, než je okolní půda. Archeologové se domnívají, že se jedná o pozůstatky podpěrných kůlů tří chýší.

Kulturu i život ve starém Římě významně ovlivňovali Etruskové. Můžeme se domnívat, že jméno města může být odvozeno od významného etruského rodu Ruma.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama