Výročí: 26. prosince 1898 začali manželé Curiovi psát nové dějiny léčby rakoviny

Prvek radium objevený Marií Curie-Skłodowskou zcela změnil způsob léčby rakoviny.
Manželé Curiovi
Manželé Curiovi
Volné dílo

reklama

Manželé Marie a Pierre Curie zkoumali jáchymovský smolinec. Na konci 19. století se jednalo o odpad vzniklý při těžbě galenitu. Dnes se to zdá neuvěřitelné, ale manželé Curiovi potřebovali k izolaci jediného gramu chloridu radnatého několik náročných let tvrdé vědecké práce a hlavně 10 tun smolince.

Základní premisa vycházela z předpokladu, že intenzita radioaktivního záření je přímo úměrná obsahu uranu v rudě. Marie Curie-Skłodowská došla k závěru, že existují nerosty, v nichž je záření mnohem vyšší, než v uranu. Tento výsledek pozorování musel logicky vést k závěru, že uranové rudy musí obsahovat další složku, která vykazuje silnější záření než uran. Marii se tak v roce 1910 podařilo přes amalgám izolovat malé množství čistého polonia a zanedlouho i výše zmíněné radium. Jméno nového prvku bylo odvozeno z latinského slova „radius“ – paprsek.

V čistém stavu je radium bílý, těžký a velmi reaktivní prvek, který za tmy vydává modré luminiscenční světlo. Vykazuje tak vysokou radioaktivitu, že může být uchováván pouze pod vrstvou alifatických uhlovodíků jako je např. nafta nebo petrolej, s nimiž nereaguje. Na vzduchu dostává černou barvu.

Pro Poláky je Sklodowská vědeckou ikonou
Autor: Adrian Grycuk CC BY-SA 3.0 pl Pro Poláky je Sklodowská vědeckou ikonou

K pokrytí celosvětové spotřeby radia dnes postačí průmyslově vyrobit jen asi 100g ročně. Zpočátku se radia využívalo k léčbě rakovinových onemocnění, kdy se do nádoru aplikovalo malé množství solí ve formě uzavřených zářičů tvaru jehly. Dnes je radium nahrazeno spíše uměle připravovanými radioizotopy cobaltu (60Co) a cesia (137Cs).

Ironií osudu zůstává, že Marie Curie-Skłodowská sice dala světu prvek a prostředky využitelné při léčbě rakoviny, ale sama v roce 1934 zemřela na anemii, kterou si přivodila prací s radioaktivními látkami.

Přírodní zdroje radia

S ohledem na skutečnost, že všechny izotopy radia podléhají velmi rychle dalšímu rozkladu, jsou přírodní zdroje omezené a všechny se soustředí do lokalit s výskytem uranu a thoria. Manželé Marie a Pierre Curie pracovali s uranovou rudou z dolů v Jáchymově. Později byla ložiska objevena v tzv. karnotilových píscích v Coloradu, v africkém Kongu a kolem Velkých jezer v Kanadě.

Radium je opravdu velmi vzácný kov. Hlavní složkou uranu je tzv. uranit (UO2). V jedné tuně uranitu se nachází přibližně 0,17 g radia.

Kolik stojí radium?

Cena radia vzrostla s jeho využíváním při léčbě rakoviny v první polovině 20. století. Před první světovou válkou stačilo vyrobit „pouhé“ 2g ročně a toto množství stačilo k zajištění prosperity uranových dolů v Jáchymově. Ještě v roce 1921 stál gram radia kolem 250 000 USD. Objevením ložisek v Utahu se roční produkce zvýšila na 10 g a nalezením ložisek v Kongu dosáhlo množství vyrobeného radia dokonce 25 g. Na konci 20. let minulého století se cena pohybovala kolem 50 000 USD za 1g. Otevření dolů v Kanadě v roce 1930 vedlo opět k razantnímu snížení ceny. Dnes se čisté radium prakticky nevyužívá. Určit jeho cenu je tak velmi problematické.

Pierre a Maria Curie-Skłodowska při práci
Autor: Volné dílo Pierre a Maria Curie-Skłodowska při práci

Ocenění nejen pro Marii Curie-Skłodowskou

K největším vědeckým úspěchům Marie Curie Skłodowské patří formulování teorie radioaktivity, stanovení postupů techniky dělení radioaktivních izotopů a objev dvou nových prvků radia a polonia. Osobně také vedla první výzkumy léčby rakoviny.

Bez obav tedy můžeme říci, že výsledky práce Marie Curie Skłodowské zcela zásadním způsobem ovlivnily utváření světa 20. a 21. století. L. Pearce Williams, profesor na Cornellské univerzitě napsal:

Výsledek Curiiny práce byl epochální. Radioaktivita radia byla tak velká, že nešla přehlédnout. Oponovala principu zachování energie a tím způsobila přehodnocení základů fyziky. Na experimentální úrovni přineslo objevení radia mužům jako Ernest Rutherford zdroje radioaktivity, s nimiž mohli zkoumat strukturu atomu. Jako výsledek Rutherfordových experimentů s alfa-zářením byl poprvé popsán nukleární model atomu. Medicíně nabídlo radioaktivní radium zbraň, se kterou mohla být úspěšně napadena rakovina.

Uranium alias smolinec
Autor: Wikipedia commons Uranium alias smolinec

Za výsledky své práce byla hned dvakrát oceněna Nobelovou cenou. První dostala v roce 1903 za fyziku společně s manželem a Henrim Becquerelem za objev radioaktivity. Další Nobelova cena následovala v roce 1911 za chemii a izolaci čistého radia.

I přes ohromné úspěchy žili manželé Marie a Pierre Curie velmi skromně a většinu cen odmítali. Finanční ocenění věnovali většinou na další výzkum nebo rodině a studentským spolkům. Zcela nečekané rozhodnutí padlo i v případě objeveného postupu izolace čistého radia. Marie Curie si jej záměrně nenechala patentovat, aby za jeho použití nemuseli další badatelé platit. Albert Einstein o této výjimečné ženě mimo jiné řekl: „Marie Curie-Skłodowská byla snad jedinou osobou, kterou nezkorumpovala sláva“.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama