HERNÍ ŘÁD

Otroci u Kruppa

HERNÍ ŘÁD

Webové soutěže „Výstava nuceně nasazených“

 

 

I.

Úvodní ustanovení

1. Pořadatelem soutěže s názvem „Výstava nuceně nasazených“ (dále jen „Soutěž“) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel

2. Soutěž probíhá od 5. 7. 2013 do 13. 7. 2013 (dále jen „Doba trvání Soutěže“) v 1 Soutěžním kole. Jména výherců budou zveřejněna na stránkách www.prima-zoom.cz do 24 hodin po skončení.

3. Soutěž začíná dne 5 .7. ve 20.00 a končí dne 13 .7. ve 24 hodin. Účastníci mají možnost odpovědět na soutěžní otázku na webu www.prima-zoom.cz po dobu trvání Soutěže.

4. Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.

 

 

II.

Soutěžící

1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje současně následující podmínky:

a) dovršila 18 let věku,

b) je občanem České republiky, nebo občanem členského státu EU s trvalým pobytem v ČR

(dále jen „účastník“).

2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a dále osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Rozsah účasti v Soutěži jedním Soutěžícím není omezen.

4. V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem podle čl. III. odst. 5.

 

 

III.

Soutěž – herní systém

1. Soutěže se účastník zúčastní odesláním vyplněného webového formuláře na stránkách www.prima-zoom.cz v době trvání Soutěže. Odpovědi lze zasílat výhradně prostřednictvím webového formuláře soutěže, který je umístěn na webové adrese www.prima-zoom.cz . Jejich odesláním dle odst. 2 tohoto článku se účastník stává Soutěžícím v Soutěži.

2. Ve webovém formuláři ještě Soutěžící do vyhrazených kolonek vyplní své jméno a příjmení, vlastní mobilní telefonní číslo a svou e-mailovou adresu. Webový formulář je třeba zaslat v Době trvání Soutěže, a to v konkrétní vymezené době pro, tj. od okamžiku vyhlášení Soutěže do ukončení doby pro zasílání odpovědi, jinak webový formulář není platný.

3. Výhercem 1. - 25. věcné ceny se stává 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10. atd. správná odpověď, odeslaná soutěžním formulářem na webu www.prima-zoom.cz

4. Pořadatel bude seznamy výherců shromažďovat. Zároveň odpovídá za vyhlášení výsledků soutěže na webových stránkách www.prima-zoom.cz a za oslovení výherců (případně náhradníků dle odst. 5.) a za předání cen těmto výhercům prostřednictvím Spolupořadatele.

5. V případě, že:

a) Výherní webový formulář, který byl označen jako výherní podle čl. III. odst. 3., byl zaslán osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, nebo

b) Výherce, který sice podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu soutěže splnil, ale k výhře se do 7 dnů Pořadateli na jeho telefonickou výzvu (podle čl. IV. odst. 1.) nepřihlásí,

stane se Výhercem ten, jehož webový formulář se nacházel v pořadí došlých webových formulářů se správnou odpovědí na následujícím místě po webovém formuláři toho, kdo byl dle písm. a) nebo b) původním Výhercem Pokud ani takto určený Výherce nebude k zastižení a i přes zaslanou sms zprávu Pořadatelem se do 7 dnů od telefonického kontaktování Pořadatelem neozve, nárok na výhru zaniká.

6. Předání výher bude umožněno dvojím způsobem: Osobním převzetím na recepci FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, po předchozí dohodě se zástupcem Pořadatele nebo zasláním poštou na adresu Výherce, která se nachází na území České republiky.

7. Cena bude předána pouze v případě, že Výherce řádně a pravdivě vyplní a předá Pořadateli Prohlášení Výherce o splnění podmínek této Soutěže (dále jen „Prohlášení“), které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného pobytu, státní občanství a prohlášení, že splňuje podmínky příslušné Soutěže podle tohoto Herního řádu a Potvrzení o převzetí výhry této webové Soutěže (dále jen „Potvrzení“). Formulář uvedeného Prohlášení a Potvrzení bude Výherci po předchozí domluvě s Pořadatelem zasláno, nebo jej obdrží při předjednaném převzetí výhry v sídle Pořadatele. Toto Prohlášení a Potvrzení je přílohou tohoto herního řádu.

 

 

IV.

Výhry

Výherce určený podle předchozího článku získá od Pořadatele Výhrami jsou v tomto pořadí:

1.-25. cena – 2 x vstupenka na uvedenou výstavu

 

 

 

 

 

Pořadatel kontaktuje Výherce nejdříve na e-mailové adrese, která byla uvedena ve webovém formuláři daného Výherce. Pokud Výherce na e-mailovou zprávu neodpoví do tří pracovních dnů, Pořadatel kontaktuje Výherce na telefonním čísle, které bylo uvedeno ve webovém formuláři daného Výherce. V případě, že Výherce nebude na telefonním čísle dostupný, zašle Pořadatel Výherci sms zprávu o výhře. Pokud se výherce Pořadateli neozve zpět (e-mailovou zprávou, telefonicky, nebo pomocí sms) nejpozději do 7 dnů od telefonického kontaktování Pořadatelem a nepřihlásí se tak k výhře, určí Pořadatel náhradního Výherce postupem podle čl. III. odst. 5.

1. Pokud Výherce nedodá Pořadateli řádně vyplněné Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Pořadatel povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. V případě nedodání Prohlášení a nevyplnění Potvrzení Výhercem, nárok na výhru zaniká.

2. Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Spolupořadatel, který je povinen toto vypořádání doložit Pořadateli, a to do 10 dní od takového vypořádání.

3. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži.

4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné Výherní webové formuláře, není Pořadatel povinen poskytovat nikomu Výhru.

.

 

V.

Ochrana osobních údajů

1. Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které Pořadateli případně sdělí pro účely organizace Soutěže podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, včetně případného předání Výhry, a to po dobu trvání Soutěže a 6 měsíců po jejím skončení.

2. Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Pořadatele o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Pořadatel odstraní závadný stav neprodleně. Nevyhoví-li Pořadatel žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Pořadateli.

5. Neposkytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro organizaci Soutěže, jak vyplývá z příslušných ustanovení tohoto Herního řádu, povede k vyřazení Soutěžícího ze Soutěže, resp. nebude mu případně předána Výhra..

 

 

VI.

Společná ustanovení

1. V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Pořadatel na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní. V takovém případě se určení Výherce provádí mezi webovými formuláři došlými Pořadateli předtím, než došlo k přerušení Soutěže.

2. Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherců. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Pořadatel si vyhrazuje nejdéle 1 měsíc na přezkoumání protestu. Protesty přezkoumává komise, složená z právníka Pořadatele a pracovníka marketingu Pořadatele a pracovníka controllingu Pořadatele. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.

3. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění, přičemž hodnota Výhry je určena běžnými cenami Spolupořadatele.

4. Rozhodnutí komise je konečné.

 

VII.

Změny Herního řádu

1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

2. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele (www.prima-zoom.cz) v období od 5 .7. 2013 do 14. 7. 2013

 

 

V Praze dne 4. 7. 2014

 

 

 

FTV Prima spol. s r. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. příloha:

 

Prohlášení výherce o splnění podmínek webové soutěže „Výstava nuceně nasazených“

 

 

FTV Prima, spol. s r.o.

Na Žertvách 24/132

180 00 PRAHA 8

IČ: 48115908

 

 

 

PROHLÁŠENÍ VÝHERCE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK WEBOVÉ.. SOUTĚŽE „VÝSTAVA NUCENĚ NASAZENÝCH“

 

 

Prohlašuji, že nejsem v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či jiném obdobném vztahu k FTV Prima, spol. s r.o. ani nejsem osoba ve vztahu k výše uvedené osobě blízká ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň prohlašuji, že splňuji i další podmínky dle herního řádu webové soutěže.

 

V dne

 

 

Podpis

 

 

 

Jméno, Příjmení:

 

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

 

Státní občanství:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. příloha

 

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ VÝHRY

 

 

 

FTV Prima, spol. s r.o.

Na Žertvách 24/132

180 00 Praha 8

IČ: 48115908

 

 

 

 

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ VÝHRY

 

 

 

 

 

 

JMÉNO:

DATUM NAROZENÍ:

ADRESA TRVALÉHO POBYTU:

 

 

 

Potvrzuji převzetí výhry – ……….

 

Zároveň prohlašuji, že splňuji podmínky herního řádu soutěže „Výstava nuceně nasazených“.

 

 

 

 

 

 

V ………………. ………….dne: …………

 

 

Převzal/a:

 

 

 

 

Podpis:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama